کلیدواژه‌ها = نخستین مجله دولتی پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. صحیه و امور خیریه؛ نخستین مجله دولتی پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-10

سید مهدی سید قطبی