کلیدواژه‌ها = نشریات پزشکی
تعداد مقالات: 2
1. صحیه و امور خیریه؛ نخستین مجله دولتی پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-10

سید مهدی سید قطبی


2. دواسازی عصر حاضر؛ از نخستین نشریات پزشکی ایران

دوره 4، شماره 14-15 بهار و تابستان 1391، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

سیدمهدی سیدقطبی