کلیدواژه‌ها = کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعداد مقالات: 2
2. خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات و پیشنهاد الگوی مناسب جهت ارائه آن

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مریم زبردست