کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیر آموزش مراجعان درکتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

مرتضی شکیبای؛ فاطمه صحرایی


2. بررسی سابقه‌ی تکریم مراجعان در کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-22

سید مهدی سید قطبی؛ جواد قاسمی زاده