نویسنده = سلما کشاورزیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ایمنی منابع در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-53

سلما کشاورزیان


2. مسائل و چالش های کتابخانه های تخصصی در سازمان ها

دوره 10، شماره 38-39 بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

سلما کشاورزیان