نویسنده = سمیه سادات آخشیک
تعداد مقالات: 3
1. کارکردهای شبکه‌های اجتماعی در جغرافیای سیاسی اطلاعات با تأکید بر تأثیر آنها در چرخه اطلاعات

دوره 5، شماره 19-20 تابستان و پاییز 1392، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-9

سمیه سادات آخشیک


2. نگاهی سیستمی‌ به مسائل آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

سمیه سادات آخشیک


3. بررسی جایگاه و تأثیر سمفونی رنگ و نور در معماری پسامدرن کتابخانه­ ها

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

سمیه سادات آخشیک