نویسنده = مجید رضا مهردوست
تعداد مقالات: 1
1. گزارش تصویری ماموریت اصفهان و کاشان

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

مجید رضا مهردوست