نویسنده = منوچهر آراسته
تعداد مقالات: 6
1. نشر کتب چاپ سنگی فارسی در هند و پاکستان

دوره 4، شماره 14-15 بهار و تابستان 1391، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-35

منوچهر آراسته؛ حسنعلی فریدونی


3. ‏بررسی ویژگیهای کتاب‌های چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-43

منوچهر آراسته


4. بررسی اولین های چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منوچهر آراسته


5. بررسی فهرست های نسخه های چاپ سنگی چاپ شده در ایران

دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-9

منوچهر آراسته


6. بررسی سیر کتابت نسخه های چاپ سنگی به خط محمد رضا کلهر موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-23

منوچهر آراسته؛ علیرضا فراستی