نویسنده = سکینه علوی فر
تعداد مقالات: 3
1. گامی فراتر در کتابخانه همراه، از پیامک تا واقعیت مجازی

دوره 10، شماره 38-39 بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

سکینه علوی فر


2. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی


3. جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست