نویسنده = جعفر درباغ عنبران
تعداد مقالات: 5
1. تقویت و توسعه دیپلماسی فرهنگی با استفاده از ظرفیت کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 26-27 بهار و تابستان 1394، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

جعفر درباغ عنبران


3. مدیریت حضور کتابخانه و خرید منابع از نمایشگاه های کتاب

دوره 5، شماره 18 بهار 1392، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

جعفر درباغ عنبران


4. ضرورت تغییر ماهوی در رویکرد خدماتی و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-2

جعفر درباغ عنبران


5. مستندسازی امری ضروری در سازمان های بزرگ: نگاهی به آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

جعفر درباغ عنبران