نویسنده = مریم زبردست
تعداد مقالات: 11
2. مروری بر خدمات نوین در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی خدمات پرسش از کتابدار

دوره 11، شماره 44-45 پاییز و زمستان 1398، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-31

مریم زبردست


3. سرسخن: نیاز کاربران، اولویت کتابخانه‌های امروز

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-4

مریم زبردست


4. بررسی مضمون‌ها و اثربخشی مصوبات کمیته‌ها و شوراهای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

سید عباس مرجانی؛ مریم زبردست


6. نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست


7. جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست


8. نگاهی به کتابشناسی و مقاله نامه هنر و موزه داری

دوره 6، شماره 24-25 پاییز و زمستان 1393، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-6

مریم زبردست


10. خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات و پیشنهاد الگوی مناسب جهت ارائه آن

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مریم زبردست