نویسنده = مریم زبردست
سرسخن: کاربران در کتابخانه‌های امروزی

دوره 13، شماره 50-51، شهریور 1400، صفحه 3-3

مریم زبردست


سرسخن: نیاز کاربران، اولویت کتابخانه‌های امروز

دوره 11، شماره 42- 43، شهریور 1398، صفحه 3-4

مریم زبردست


نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، دی 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست


جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، مهر 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست


نگاهی به کتابشناسی و مقاله نامه هنر و موزه داری

دوره 6، شماره 24-25 پاییز و زمستان 1393، مهر 1393، صفحه 1-6

مریم زبردست