نویسنده = الهه محبوب
تاریخچه‌ی مدیریت امور اسناد و مطبوعات کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، دی 1395، صفحه 1-14

زهرا طلایی؛ الهه محبوب


معرفی عکسهای دوره قاجار موجود در مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی

دوره 4، شماره 14-15 بهار و تابستان 1391، فروردین 1391، صفحه 1-23

الهه محبوب؛ مهدی حسامی


سرسخن: گنجینه اسناد تاریخی در آستان قدس رضوی

دوره 2، شماره 6 بهار 1389، فروردین 1389، صفحه 1-2

الهه محبوب


فهرستهای کتابخانه آستان قدس رضوی از صفویه تا قاجار

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، خرداد 1388، صفحه 1-2

الهه محبوب